کارگروه ها

به منظور وصول به اهداف و آرمان های اتاق و تنظیم و ترتیب امور، اتاق مبادرت به تشکیل   کارگروههای تخصصی نموده است .


کارگروه های اتاق مجموعه هایی از اعضای اتاق است که دارای زیرگروههای مختلف هستند و به صورت دوره ای جلساتی جهت همفکری و هم افزایی تشکیل داده، پیشنهادهای تخصصی خود را جهت اقدامات بعدی به هیات مدیره ارائه میکنند.

اهم آنها عبارتند از:

  1. کارگروه صنعت : شامل صنایع سنگین و سبک و کوچک و فناوری
  2. کارگروه توسعه : شامل بخشهای صنایع انرژی و معادن و مواد اولیه
  3. کارگروه اقتصاد : محصولات کشاورزی، مواد غذایی و دارو و سرمایه گذاری
  4. کارگروه بازرگانی : امور مالی و خدمات بازرگانی (واردات و صادرات و بانک و بورس وارز)
  5. کارگروه گردشگری : محصولات و خدمات فرهنگی ( و آموزشی) صنایع دستی وفرش و توریسم  و هتلداری