کمیته ها


به منظور وصول به اهداف و آرمان های اتاق و تنظیم و ترتیب امور، اتاق مبادرت به تشکیل کمیته ها خواهد نمود که بازوهای اجرایی اتاق بوده و  اهم آنها عبارتند از:

  • کمیته عضویت
  • کمیته راهبردی
  • کمیته حقوقی و داوری
  • کمیته ی مالی
  • کمیته ی روابط عمومی و امور بین الملل
  • کمیته آموزش
  • کمیته شهر ایوو

مطالب مرتبط